How do you pronounce Beaulieu?

Beaulieu is pronounced “Bew-lee”